Chính sách quyền riêng tư

Điều khoản chung

Chính sách quyền riêng tư này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về quyền riêng tư liên quan.

Thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn thông qua các cách sau:

Thông tin cá nhân bạn cung cấp: Chúng tôi có thể thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thông qua biểu mẫu trên trang web, qua email hoặc qua các phương tiện truyền thông khác.

Thông tin tự động: Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin về thiết bị của bạn, địa chỉ IP, trình duyệt bạn sử dụng, thời gian truy cập và các hoạt động trên trang web.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

Cung cấp dịch vụ và nội dung của trang web cho bạn.

Liên hệ và trả lời các câu hỏi hoặc yêu cầu của bạn.

Cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.

Theo dõi và phân tích việc sử dụng trang web.

Tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bảo mật thông tin cá nhân

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và đã thiết lập các biện pháp an ninh thích hợp để bảo vệ chúng khỏi sự truy cập trái phép hoặc sử dụng sai mục đích. Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân khi cần thiết để tuân thủ các quy định pháp luật hoặc để bảo vệ quyền, tài sản và sự an toàn của chúng tôi và người khác.

Quyền của bạn

Bạn có quyền yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình mà chúng tôi lưu trữ. Để làm điều này hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ ở phần dưới đây.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc phản hồi nào về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại:

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách quyền riêng tư này theo thời gian và sẽ cập nhật trang web để hiển thị những thay đổi đó. Vui lòng kiểm tra chính sách quyền riêng tư này định kỳ để cập nhật về cách chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.