Điều khoản dịch vụ

Điều khoản sử dụng của Scrapbot.net

Chào mừng bạn đến với Scrapbot.net!

Trước khi sử dụng website của chúng tôi, vui lòng đọc kỹ các Điều khoản sử dụng này. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây.

1. Định nghĩa

  • “Chúng tôi”, “chúng tôi”, “Scrapbot.net” đề cập đến nhà cung cấp dịch vụ.
  • “Người dùng”, “bạn” đề cập đến bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
  • “Dịch vụ” bao gồm các công cụ tóm tắt và dịch thuật tự động mà chúng tôi cung cấp trên trang web của mình.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung, hình ảnh, logo, và các tài liệu khác hiển thị trên website là tài sản của Scrapbot.net hoặc được cấp phép hợp pháp cho chúng tôi. Bạn không được phép sao chép, phân phối, tái xuất bản hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này cho mục đích thương mại mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

3. Sử dụng dịch vụ

Bạn đồng ý sử dụng dịch vụ của chúng tôi cho các mục đích hợp pháp và không vi phạm quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào. Việc sử dụng dịch vụ để sao chép, phát tán thông tin sai lệch, xâm phạm quyền riêng tư, hoặc hành vi pháp lý khác là nghiêm cấm.

4. Đảm bảo và Rủi ro

Chúng tôi cung cấp dịch vụ “như là”, mà không kèm theo bất kỳ loại bảo hành nào, dù là rõ ràng hay ngụ ý. Không có gì trong Điều khoản sử dụng này là nhằm loại trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của chúng tôi đối với tổn thất hoặc thiệt hại không thể loại trừ hoặc hạn chế theo luật pháp.

5. Thay đổi Điều khoản

Chúng tôi có quyền sửa đổi các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải trên website. Việc tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các thay đổi được đăng tải sẽ là bằng chứng cho thấy bạn chấp nhận các thay đổi đó.

6. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản sử dụng này sẽ được giải quyết thông qua thủ tục trọng tài tại Việt Nam, và bạn đồng ý tuân thủ phán quyết cuối cùng của trọng tài.

Liên hệ với chúng tôi: Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ qua [email protected]

Cảm ơn bạn đã sử dụng Scrapbot.net!