Lỗ và báo cáo tài chính có ý kiến ngoại trừ 2 năm, cổ phiếu DLG bị chuyển sang diện kiểm soát

Chứng khoán Việt Nam

Nguồn: https://vneconomy.vn

Xem bài viết gốc tại đây

Cổ phiếu DLG chuyển từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát

Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã đưa ra quyết định chuyển cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG) từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 11/04/2024. Quyết định này được đưa ra dựa trên các lý do sau:

  • Lợi nhuận sau thuế của DLG trong hai năm gần nhất là âm theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
  • Tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong hai năm liên tiếp (2022 và 2023).

Kết quả kinh doanh năm 2023 của DLG

Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 chưa kiểm toán, DLG ghi nhận lỗ 99,7 tỷ đồng. Sau khi kiểm toán, công ty báo lỗ 578,74 tỷ đồng, tăng 479 tỷ đồng so với trước khi kiểm toán. Nguyên nhân chủ yếu là do:

  • Giảm lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ do điều chỉnh tăng giá vốn hàng bán.
  • Tăng chi phí quản lý doanh nghiệp do trích lập nợ phải thu khó đòi.

Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

Báo cáo kiểm toán của DLG có ý kiến ngoại trừ ở cả báo cáo tài chính riêng và hợp nhất. Các vấn đề được kiểm toán nêu ra bao gồm:

  • Công ty chưa đánh giá khả năng thu hồi của các khoản cho vay.
  • Công ty chưa trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi một cách đầy đủ.
  • Khoản lỗ thuần lũy kế của công ty vượt quá tổng tài sản ngắn hạn.

Giải trình của DLG

DLG cho biết công ty đang gặp khó khăn trong tình hình kinh doanh hiện tại. Tuy nhiên, công ty khẳng định vẫn đang hoạt động ổn định và đưa ra các giải pháp linh hoạt để khắc phục tình hình. Công ty cũng đã làm việc với các ngân hàng để thống nhất việc tất toán nợ và miễn toàn bộ lãi.

Bạn cần Đăng nhập/Đăng ký để bình luận.